Ispravno popunjeni tahografski listić

Ispravno popunjeni tahografski uložak

Osnovna pravila

Vozač sa sobom mora imati evidenciju za tekući dan i 28 prethodnih dana.

Dnevno vrijeme vožnje

  • neprekidno 4:30 h
  • ne dulje od 9 h
  • Dva puta u tjednu 10h

Prekidi vožnje

  • Prekid minimalno 45min

  • Prekid u 2 dijela 15 + 30min

  • Minimalno trajanje prekida vožnje je 15 minuta
Primjer ispravnih prekida vožnje

Redoviti dnevni odmor

Neprekinuto razdoblje odmora od namanje 11 sati ili kada se koristi u dva djela 12 sati , od kojih prvi odmor mora trajati neprekinuto minimalno 3 sata, a drugi neprekinuto minimalno 9 sati.

Skraćeni dnevni odmor

Neprekinuto razdoblje odmora od namanje 9 sati i smije se koristiti maksimalno 3 između 2 tjedna odmora.

Radno vrijeme

Vožnja + čekić (utovar, istovar itd.) – efektivno radno vrijeme isključuju se stanja pripravnosti i pauze.

Radno vrijeme mobilnih radnika

Tjedni odmor

  • redoviti tjedni odmor – min. 45 sati

  • skraćeni tjedni odmor – manje od 45 sati, ali ne kraće od 24 sata, ne može se koristiti 2 tjedna za redom

Nadoknadu tjednog odmora vozač je dužan izvršiti najkasnije do kraja trećeg tjedna od tjedna korištenja skraćenog tjednog odmora.

Tjedni  odmor započinje najkasnije po isteku šest 24-satna razdoblja od kraja prethodnog tjednog odmora.

Krajnje vrijeme za početak tjednog odmora

Ručno popunjavanje tahografskih listića u slučaju kvara

Ručni unos tahografskog listića

Članak 12 uredbe 561/2006

Vozač može odstupiti od pravila utvrđenih odredbama članaka 6. do 9. Uredbe kada upravlja vozilom kojem je potrebno da stigne do najbližega prikladnog mjesta za zaustavljanje kako bi se osigurala sigurnost ljudi, vozila ili njegovoga tereta s tim da se ne ugrožava sigurnost cestovnog prometa.

Vozač je dužan navesti razloge takvog postupanja (na stražnjoj strani listića ili ispisu iz digitalnog tahografa čim stane na prvo prikladno mjesto).

Jedan vozač

Vrijeme početka aktivnosti Krajnje vrijeme početka dnevnog odmora
9 sati 11 sati
00 15 13
 01 16 14
 02 17 15
 03 18 16
 04 19 17
 05 20 18
 06 21 19
 07 22 20
 08 23 21
 09 24 22
 10 01 23
 11 02 24
 12 03 01
 13 04  02
 14 05  03
 15  06  04
 16  07  05
 17  08  06
 18  09  07
 19  10  08
 20  11  09
 21  12  10
 22  13  11
 23  14  12
 24  15  13

Dvojna posada

  • Kod dvojne posade vozač može biti aktivan maksimalno 21 sat.
  • U prvih sat vremena vožnje suvozač ne mora biti prisutan u vozilu. Vrijeme provedeno kao suvozač računa se kao prekid vožnje, ali ne ulazi u vrijeme dnevnog odmora.
Vrijeme početka prijevoza Vrijeme kraja prijevoza
 00 21
01 22
02 23
 03 24
04  01
 05  02
 06  03
 07  04
 08  05
 09  06
 10  07
 11  08
 12  09
 13  10
 14  11
 15  12
 16  13
 17  14
 18  15
 19  16
 20  17
 21  18
 22  19
 23  20
 24  21